Legislation

Вестмінстерський статут 1275 р.
Statute of Westminster 1275
Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р.
Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961
Європейська Конвенція з прав людини
European Convention on Human Rights

Закон про акти делегованого законодавства 1946 р.
Statutory Instruments Act 1946

Закон про бродяжництво 1824 р.
Vagrancy Act 1824

Закон про вибори до європейської асамблеї 1978 р.
European Assembly Elections Act 1978
Закон про виборчі округи 1986 р.
Parliamentary Constituencies Act 1986
Закон про визначення статі 2004 р.
Gender Recognition Act 2004
Закон про вогнепальну зброю 1968 р.
Firearms Act 1968

Закон про громадський правопорядок 1986 р.
Public Order Act 1986

Закони про державну таємницю 1911-1989 рр.
Official Secrets Acts 1911-1989
Закон про дипломатичні привілеї 1964 р.
Diplomatic Privileges Act 1964
Закон про дискримінацію неповноспроможних 1995 р.
Disability Discrimination Act 1995
Закон про дискримінацію статі 1975 р.
Sex Discrimination Act 1975
Закони про дітей 1989, 2004 р.
Children Acts 1989, 2004
Закон про дітей та усиновлення 2002 р.
Children and Adoption Act 2002
Закон про домашнє насильство, злочини та потерпілих від злочинів 2004 р.
Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004
Закон про дорожню безпеку 2006 р.
Road Safety Act 2006

Закон про екстрадицію 2003 р.
Extradition Act 2003
Закон про електронний зв’язок 2000 р.
Electronic Communications Act 2000

Закон про запліднення людини та ембріологію 1990 р.
Human Fertilization and Embryology Act 1990
Закон про запобігання корупції 1916 р.
Prevention of Corruption Act 1916
Закон про запобігання терористичним діям 2005 р.
Prevention of Terrorism Act 2005
Закон про захист даних 1998 р.
Data Protection Act 1998
Закон про захист зайнятості 1975 р.
Employment Protection Act 1975
Закон про захист перед приставанням 1997 р.
Protection from Harassment Act 1997
Закон про захист проти виселення 1977 р.
Protection from Eviction Act 1977
Закон про збройні сили 2006 р.
Armed Forces Act 2006
Закон про зв’язок 2003 р.
Communications Act 2003
Закон про зловживання комп’ютерами 1990 р.
Computer Misuse Act 1990
Закон про зловживання нароктиками 1971 р.
Misuse of Drugs Act 1971
Закон про злочини проти особи 1861 р.
Offences Against the Person Act 1861
Закон про злочинність та порушення порядку 1998 р.
Crime and Disorder Act 1998

Закони про імміграцію 1971, 1988 рр.
Immigration Acts 1971, 1988
Закон про імміграцію та притулок 1999 р.
Immigration and Asylum Act 1999

Закон про компанії 2006 р.
Companies Act 2006
Закон про конкуренцію 1998 р.
Competition Act 1998
Закон про конституційну реформу 2005 р.
Constitutional Reform Act 2005
Закон про корпоративне неумисне вбивство та корпоративне вбиство 2007 р.
The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007
Закон про крадіжку 1968, 1978 рр.
Theft Acts 1968, 1978
Закон про кримінальне право 1965, 1967, 1977 рр.
Criminal Law Acts 1965, 1967, 1977
Закон про кримінальне правосуддя (різні роки)
Criminal Justice Acts (various years)
Закон про кримінальне провадження та розслідування 1996 р.
Criminal Procedure and Investigations Act 1996
Закон про купівлю-продаж товарів 1979 р.
Sale of Goods Act 1979

Закон про ліцензування 2003 р.
Licensing Act 2003

Закон про майнове право 1989 р.
Law of Property Act 1989
Закон про мирові суди 1980 р.
Magistrates’ Courts Act 1980
Закон про місцеве самоврядування 1972 р.
Local Government Act 1972

Закон про навмисне вбивство [Скасування смертної кари] 1965 р.
Murder (Abolition of Death Penalty Act) 1965
Закони про надзвичайні повноваження 1920, 1964 рр.
Emergency Powers Acts 1920, 1964
Закон про назви підприємств 1985 р.
Business Names Act 1985
Закон про національність, імміграцію та притулок 2002 р.
Nationality, Immigration and Asylum Act 2002
Закон про недобросовісні умови контракту 1977 р.
Unfair Contract Terms Act 1977

Закон про охорону здоров’я та безпеку на виробництві 1974 р.
Health and Safety at Work Act 1974

Закон про Парламент 1911 р.
Parliament Act 1911
Закон про партнерство 1890 р.
Partnership Act 1890
Закон про переслідування правопорушень 1985 р.
Prosecution of Offences Act 1985
Закон про Північну Ірландію 1998 р.
Northern Ireland Act 1998
Закон про підприємництво 2002 р.
Enterprise Act 2002
Закон про позовну давність 1980 р.
Limitation Act 1980
Закон про політичні партії, вибори та референдуми 2000 р.
Political Parties, Elections and Referendums Act 2000
Закони про поліцію 1996, 1997 рр.
Police Acts 1996, 1997
Закон про поліцію та свідчення у кримінальних справах 1984 р.
Police and Criminal Evidence Act 1984
Закон про права людини 1998 р.
Human Rights Act 1998
Закон про право власності 1925 р.
Law of Property Act 1925
Закон про правопорушників, які переховуються від правосуддя 1967 р.
Fugitive Offenders Act 1967
Закон про правосуддя стосовно неповнолітніх та свідчення у кримінальних справах 1999 р.
Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999
Закон про представництво народу 1983 р.
Representation of the People Act 1983
Закон про профспілки та трудові відносини (об’єднання законів) 1992 р.
Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992
Закон про психічне здовор’я 2005 р.
Mental Capacity Act 2005
Закони про публікації непристойного характеру 1959, 1964 рр.
Obscene Publications Acts 1959, 1964
Закон про публічний порядок 1986 р.
Public Order Act 1986

Закон про расові відносини 1976 р.
Race Relations Act 1976
Закони про реєстрацію землі 1925, 2002 р.
Land Registration Acts 1925, 2002
Закон про реформу поліції 2002 р.
Police Reform Act 2002
Закони про реформу сімейного права 1969, 1987 рр.
Family Law Reform Acts 1969, 1987
Закон про рівність 2006 р.
Equality Act 2006

Закон про свідчення в цивільних справах 1995 р.
Civil Evidence Act 1995
Закон про свободу інформації 2000 р.
Freedom of Information Act 2000
Закони про сімейне право 1986, 1996 рр.
Family Law Acts 1986, 1996
Закон про скарб 1996 р.
Treasure Act 1996
Закони про споживчий кредит 1974, 2006 рр.
Consumer Credit Acts 1974, 2006
Закон про спортивні заходи (протидія зловживанню алкоголем, тощо) 1985 р.
Sporting events (Control of Alcohol etc.) Act 1985
Закони про статеві злочини 1956, 2003 рр.
Sexual Offences Acts 1956, 2003
Закони про суди 1971, 2003 рр.
Courts Acts 1971, 2003
Закон про судовий комітет 1833 р.
Judicial Committee Act 1833
Закони про судоустрій 1873, 1875 рр.
Judicature Acts 1873, 1875

Закони про тероризм 2000, 2006 рр.
Terrorism Acts 2000, 2006
Закон про тлумачення (термінів) 1978 р.
Interpretation Act 1978
Закон про трудові права 1996 р.
Employments Rights Act 1996
Закон про трудові (раніше промислові) трибунали 1996 р.
Employment (formerly Industrial) Tribunals Act 1996

Закон про управління Уельсом 1998 р.
Government of Wales Act 1998
Закон про Управління по боротьбі із серйозною організованою злочинністю та поліцію 2005 р.
Serious Organised Crime Agency and Police Act 2005

Закон про фальсифікацію та підробку 1981 р.
Forgery and Counterfeiting Act 1981

Закон про цивільне партнерство 2004 р.
Civil Partnership Act 2004
Закон про цивільне провадження 1999 р.
Civil Procedure Act 1999
Закон про цивільні непередбачені події 2004 р.
Civil Contingencies Act 2004

Закон про шлюбні питання 1973 р.
Matrimonial Causes Act 1973
Закон про шляхи 1980 р.
Highways Act 1980
Закон про Шотландію 1998 р.
Scotland Act 1998

Правилa кримінального процесу
Criminal Procedure Rules
Правила протидії відмиванню грошей 2007 р.
Money Laundering Regulations 2007
Правилa цивільного процесу
Civil Procedure Rules
Проект Закону про збройні сили 2011 р.
Armed Forces Bill 2011
Back Top
Part of the collection of resources at UkrainianLanguage.uk
© 2012 Marta Jenkala